二年级下册看拼音写词语练习

2024年2月2513:23:59发布者:懿懿妈妈 29 views 举报
总字数:约4372字
第1页

第2页

第3页

第4页

第5页

第6页

第7页

第8页

第9页

第10页

二年级下看拼音写词语练习(全册)

班级____________ 姓名____________ 成绩____________

wēn

nuǎn

shū

shu

ài

xīn

chūn

tiān

zuó

tiān

dàn

chǎo

fàn

yáng

ròu

kǎo

hóng

shāo

měi

shí

qié

zi

xiàng

dǎo

bāng

máng

yǒng

yuǎn

zhǐ

diǎn

tiān

rán

rán

bié

běi

xīng

fānɡ

xiànɡ

wài

zhǐ

nán

zhēn

xuě

bāng

zhù

hēi

wáng

yáng

láo

quàn

gào

jīn

jìn

míng

bai

miáo

xiāo

shī

zěn

yàng

máo

chóng

biān

zhī

fǎng

zhī

cǎi

huā

wén

guāng

zi

zhōu

yóu

shēng

yīn

lǎo

shī

huà

zhǐ

jiào

shì

jiǎo

xīng

xiào

shén

qíng

jiǎo

huà

rán

hòu

tóng

xué

jiǎng

zhuō

zuò

wèi

qiū

qiān

liǔ

zhī

xìng

huā

niang

huā

xún

zhǎo

táo

huā

gōng

fu

wéi

jīn

jué

dìng

shāng

diàn

zhōng

xīng

sài

pǎo

xiān

si

nóng

huí

wàng

biān

guǒ

yuán

shǐ

lán

tiān

zhōng

qiū

chūn

jié

huā

dēng

tuán

yuán

jié

zhuǎn

yǎn

nao

xiān

rén

lóng

zhōu

qīng

míng

jié

qián

dòng

wu

qián

cái

shēn

yàng

zi

jiǎ

wén

bèi

yǒu

guān

yuàn

jiǎo

nán

wéi

qíng

rán

rèn

zhēn

zhōu

wéi

nán

chī

jīng

mài

zi

bo

sēn

lín

jiǎo

jiān

xuě

sōng

jié

píng

guǒ

cǎi

jīng

líng

shēng

cháng jiāng

shén

zhōu

hǎi

xiá

fèn

tái

wān

dǎo

zhōng

huá

qíng

cháng chéng

huáng

shān

chuān

mín

rén

jiā

ān

tóu

tòng

shàn

zi

hòu

lái

ěr

duo

zuì

hòu

zi

máo

bìng

dào

xiàng

kuài

cāng

ěr

liú

shén

gu

xìng

yùn

gān

jìng

tīng

jiàn

cóng

lái

zhǐ

shì

shǐ

jìn

wǎn

cǎo

míng

hǎo

xiàng

duì

àn

xiàn

zhí

tóng

huà

shuō

huà

chēng

hu

di

yóu

jìn

qíng

qīng

quán

shuǐ

huā

cóng

zhú

zi

yīng

gāi

cǎo

dào

wèi

dào

zhuō

zi

nóng

láo

dòng

gōng

nóng

mín

jiù

shì

tián

cài

píng

shí

nán

dào

zhǒng

zi

jīng

guò

jiā

gōng

chuán

shuō

shǒu

lǐng

xínɡ

rán

bān

yùn

yóu

dào

gēn

běn

jiāo

tōng

zhǎn

biàn

shù

miáo

hàn

zhū

jīng

wàn

yún

xiū

xi

yǐn

rén

zhù

zhí

shù

wài

zhí

xiǎo

xīn

ye

bǎi

shù

gōng

yuán

qīng

xīn

léi

shēng

shǎn

diàn

léi

fáng

zi

chuāng

hu

yíng

miàn

yún

cóng

yán

jiān

nán

guāng

míng

hǎi

rén

lèi

jué

xīn

zhí

shēng

huā

cǎo

shù

jué

de

hài

shuǐ

róng

zhǔ

yào

shì

shǐ

yòng

tǒng

shēng

huó

zhòu

fēi

chuán

zǎo

fāng

biàn

bēi

zi

bié

chù

huó

dòng

tài

kōng

shuǐ

jǐng

liǔ

shù

àn

zhī

tiáo

liǔ

mèi

mei

gāo

xìng

liàn

liàn

shě

wén

chū

fēi

cháng

huǒ

bàn

fēi

dào

huǒ

yào

chōng

zhōu

wéi

wàng

gōng

zhǔ

shū

yóu

měi

hǎo

jīng

xiān

huā

tài

tai

yóu

yuán

xiān

sheng

yuán

lái

zuò

kuài

huo

二年级下看拼音写词语练习(全册)

班级____________ 姓名____________ 成绩____________

wēn

nuǎn

shū

shu

ài

xīn

chūn

tiān

zuó

tiān

dàn

chǎo

fàn

yáng

ròu

kǎo

hóng

shāo

měi

shí

qié

zi

xiàng

dǎo

bāng

máng

yǒng

yuǎn

zhǐ

diǎn

tiān

rán

rán

bié

běi

xīng

fānɡ

xiànɡ

wài

zhǐ

nán

zhēn

xuě

bāng

zhù

hēi

wáng

yáng

láo

quàn

gào

jīn

jìn

míng

bai

miáo

xiāo

shī

zěn

yàng

máo

chóng

biān

zhī

fǎng

zhī

cǎi

huā

wén

guāng

zi

zhōu

yóu

shēng

yīn

lǎo

shī

huà

zhǐ

jiào

shì

jiǎo

xīng

xiào

shén

qíng

jiǎo

huà

rán

hòu

tóng

xué

jiǎng

zhuō

zuò

wèi

qiū

qiān

liǔ

zhī

xìng

huā

niang

huā

xún

zhǎo

táo

huā

gōng

fu

wéi

jīn

jué

dìng

shāng

diàn

zhōng

xīng

sài

pǎo

xiān

si

nóng

绿

huí

wàng

biān

guǒ

yuán

shǐ

lán

tiān

zhōng

qiū

chūn

jié

huā

dēng

tuán

yuán

jié

zhuǎn

yǎn

nao

xiān

rén

lóng

zhōu

qīng

míng

jié

qián

dòng

wu

qián

cái

shēn

yàng

zi

jiǎ

wén

bèi

yǒu

guān

yuàn

jiǎo

nán

wéi

qíng

rán

rèn

zhēn

zhōu

wéi

nán

chī

jīng

mài

zi

bo

sēn

lín

jiǎo

jiān

xuě

sōng

jié

píng

guǒ

cǎi

jīng

líng

shēng

cháng

jiāng

shén

zhōu

hǎi

xiá

fèn

tái

wān

dǎo

zhōng

huá

qíng

cháng

chéng

huáng

shān

chuān

mín

rén

jiā

ān

tóu

tòng

shàn

zi

hòu

lái

ěr

duo

zuì

hòu

zi

máo

bìng

dào

xiàng

kuài

cāng

ěr

liú

shén

gu

xìng

yùn

gān

jìng

tīng

jiàn

cóng

lái

zhǐ

shì

shǐ

使

jìn

wǎn

cǎo

míng

hǎo

xiàng

duì

àn

xiàn

zhí

tóng

huà

shuō

huà

chēng

hu

di

yóu

jìn

qíng

qīng

quán

shuǐ

huā

cóng

zhú

zi

yīng

gāi

cǎo

dào

wèi

dào

zhuō

zi

nóng

láo

dòng

gōng

nóng

mín

jiù

shì

tián

cài

píng

shí

nán

dào

zhǒng

zi

jīng

guò

jiā

gōng

chuán

shuō

shǒu

lǐng

xínɡ

rán

bān

yùn

yóu

dào

gēn

běn

jiāo

tōng

zhǎn

biàn

便

shù

miáo

hàn

zhū

jīng

wàn

yún

xiū

xi

yǐn

rén

zhù

zhí

shù

wài

zhí

xiǎo

xīn

ye

bǎi

shù

gōng

yuán

qīng

xīn

léi

shēng

shǎn

diàn

léi

fáng

zi

chuāng

hu

yíng

miàn

yún

cóng

yán

jiān

nán

guāng

míng

hǎi

rén

lèi

jué

xīn

zhí

shēng

huā

cǎo

shù

jué

de

hài

shuǐ

róng

zhǔ

yào

shì

shǐ

使

yòng

tǒng

shēng

huó

zhòu

fēi

chuán

zǎo

fāng

biàn

便

bēi

zi

bié

chù

huó

dòng

tài

kōng

shuǐ

jǐng

liǔ

shù

àn

zhī

tiáo

liǔ

mèi

mei

gāo

xìng

liàn

liàn

shě

wén

绿

chū

fēi

cháng

huǒ

bàn

fēi

dào

huǒ

yào

chōng

zhōu

wéi

wàng

gōng

zhǔ

shū

yóu

měi

hǎo

jīng

xiān

huā

tài

tai

yóu

yuán

xiān

sheng

yuán

lái

zuò

kuài

huo

总页数:10
提示:下载前请核对题目。客服微信:diandahome
下载的文档都包含参考答案
特别声明:以上内容(如有图片或文件亦包括在内)为“电大之家”用户上传并发布,仅代表该用户观点,本平台仅提供信息发布。