五年级下册看拼音写词语练习

2024年2月2513:25:03发布者:懿懿妈妈 29 views 举报
总字数:约2591字
第1页

第2页

五下看拼音写词语练习(词语表)

班级____________ 姓名____________ 成绩____________

shǎng shí

jiǎo

xiōng yǒu chéng zhú

quán

cā zhǎng

yuè

yuè

shì

xìng zhì

chū

móu

huà

yǐn jiàn

bàn

sān gēng

xún

si

chǐ xiào

xiōng táng

zòng héng

chuán shāo

diàn

zi

cāo zòng

shǒu máng jiǎo luàn

bǎo

yōng

chén

tíng

tou

lǒng zhào

háng xíng

fēng píng làng jìng

fàng

wéi

gān

xiào

yǎn

xià

hu

chuán cāng

hǎi

ōu

miáo zhǔn

xīn jīng dǎn zhàn

duānzhuāng

tài

yuǎn tiào

jùn

zhē

yǎn

dǎng

fēi

chí

liáo kuò

zàn

bǎn dèng

yāo

he

líng dang

huī

chén shuì

shēng chù

dēng

zhǐ

jiē

chù

niǔ

kòu

xiàng mào

yǎng zūn

chǔ

yōu

miǎo xiǎo

xiǎng lè

yōng

tuán jié

zhěn suǒ

nián líng

shú liàn

shěn shì

zhēn jiàn xiě

shī xíng

qīng xǐng

chàn dǒu

yì shēng bù

kēng

zhǎn xīn

yóu zhōng

cāng bái

cí xiáng

rán

jìng

róng xìng

dié

qīng tíng

zha

yuán gǔn

gǔn

míng huǎnghuǎng

yīng táo

shù

xiā

nào

chú

tou

chéng rèn

suí

fěn shuā

shī

fu

jué

huó

pài

tóu

bāo

fu

shǒu

diǎn

xián jiē

píng zhàng

zhī

ma

shén shèng

qīn

fàn

lòu xiàn

er

hōng rán

nán

kān

fā zhèng

wěi

tuō

zhào bàn

总页数:6
提示:下载前请核对题目。客服微信:diandahome
下载的文档都包含参考答案
特别声明:以上内容(如有图片或文件亦包括在内)为“电大之家”用户上传并发布,仅代表该用户观点,本平台仅提供信息发布。